Opzeggen lidmaatschap

Einde Nerg lidmaatschap (bron: Nerg Statuten)
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of via het online contactformulier geschieden uiterlijk een maand voor het einde van het boekjaar. De beëindiging gaat in op de laatste dag van dat boekjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende boekjaar. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is echter mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden uiterlijk een maand voor het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur. Opzegging door de vereniging kan slechts plaatsvinden indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit onder opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Klik hier om u online via deze website af te melden.

Schriftelijk afmelden:
NERG
Postbus 39
2260 AA Leidschendam