IEEE Overeenkomst

Overeenkomst met de IEEE

Het volgende is een deel overgenomen uit het NERG Tijdschrift, deel 61-nr. 3-1996. Wat gaat er veranderen? Veel van wat nu omschreven is, gebeurde reeds op informele basis. Een nieuw aspect van de overeenkomst is dat het dubbellidmaatschap de status van gecombineerd lidmaatschap krijgt. Verwacht wordt dat daardoor het NERG-lidmaatschap voor de IEEE-leden in ons vakgebied aantrekkelijker wordt en ook omgekeerd: het IEEE-lidmaatschap voor de NERG-leden.
Welke voordelen kunnen NERG-leden aan deze overeenkomst ontlenen? De tekst van de ‘agreement’ is op een hoog abstractie-niveau opgesteld. Daarbij zijn er gedachten ontwikkeld over de meer concrete invulling. Hier volgt een korte samenvatting van de voordelen voor de leden. Gastlidmaatschap
Een NERG-lid dat minder dan een jaar verblijft in het buitenland, alwaar IEEE een Section heeft, mag op introductie door het NERG deelnemen aan diverse activiteiten onder dezelfde voorwaarden als de gastvrijheid verlenende IEEE Section stelt voor de eigen leden.

Conferenties

Bij de co-sponsoring van in Nederland te houden (inter)nationale conferenties en tentoonstellingen kan er bij de financiële en organisatorische regelingen voor worden gezorgd dat er bij de functiebezetting, inschrijving en reducties geen onderscheid wordt gemaakt tussen NERG- en IEEE-leden. Themabijeenkomsten
Door vergroting van het aantal gezamenlijke themabijeenkomsten krijgt het NERG-lid een ruimere toegang tot de themabijeenkomsten (lectures series) van IEEE Benelux dan tot dusver; ter besparing van kosten krijgen dubbelleden voortaan een in plaats van twee uitnodigingen.

Publicaties

NERG-leden kunnen in Het Tijdschrift van het NERG kennisnemen van de aankondigingen van IEEE Benelux of van IEEE artikelen van algemeen belang.

Studentenactiviteiten

Studentleden van het NERG genieten alle voordelen van deze overeenkomst en kunnen profiteren van de steun die NERG en IEEE Benelux verlenen aan de lokale ‘Student Branches’ in Nederland. Lidmaatschap
Elk in Nederland wonend NERG-lid is toelaatbaar tot het lidmaatschap van IEEE, hetzij op eigen titel, hetzij op voordracht van NERG en/ofIEEE Benelux.

Contributie

Een NERG-lid dat tevens lid is van IEEE kan jaarlijks een korting van 10% op zijn basiscontributie krijgen, zowel bij NERG als bij IEEE (Basic Dues + Region 8 Assessment); er wordt dus geen korting verleend op de IEEE Society Enrollments en op de Subscriptions voor IEEE tijdschriften en andere publicaties.
Een apart probleem voor de penningmeesters vormt de constatering van het gecombineerd lidmaatschap. Met als ingangen ‘naam, adres, postcode, woonplaats’ kan dat door vergelijking van de ledenbestanden slechts moeizaam en onvoldoende zeker worden gedaan. Oorzaken: de opzet van de IEEE- en de NERG-administratie wijkt af en de cultuur verschilt. Zoals in ledenadministraties tegenwoordig gebruikelijke is, zal ook het NERG binnenkort aan zijn leden een uniek nummer moeten gaan toekennen en aan hen bekendmaken (b.v. op adreslabels). Als een NERG-lid zijn lidmaatschapsnummer van IEEE doorgeeft aan de NERG administratie, dan wordt de korting na verificatie met terugwerkende kracht verleend. Nadere richtlijnen hieromtrent zullen binnenkort volgen.

Prof.dr. P. Jespers, Chairman of the IEEE Benelux Section, schrijft ons: “I am looking forward to the tightening and increased cooperation between NERG and the IEEE“. Wij sluiten ons hierbij van harte aan.