Ere leden

Prof. dr. ir. J. Davidse
Prof. dr. ir. J.P.M. Schalkwijk
Prof. ir. J.H. Geels
Dr. ir. Schouhamer Immink
Dr. ir. J. Haartsen
Ir. F. de Jager


ERELEDEN
(bron: Nerg statuten)
Artikel 6
1. Ereleden zijn zij die daartoe op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging of het doel van de vereniging door een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
2. Een voorstel tot het verkiezen van een erelid wordt gedaan hetzij door het bestuur, hetzij, met inachtneming van artikel 18, door ten minste tien stemgerechtigde leden.